FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७९/०६/०२ गते को कार्यपालिका निर्णय

७९-८० 09/21/2022 - 12:27 PDF icon 2079-06-02.pdf

२०७९/०५/१० गते को कार्यपालिका निर्णय

७९-८० 09/21/2022 - 12:17 PDF icon 2079-05-10.pdf

२०७९/०५/१६ गाउपालिका शिक्षाको पहिलो निर्णय

७९-८० 09/01/2022 - 16:00 PDF icon file1.pdf

२०७९/०५/०४ गते को कार्यपालिका निर्णय

७९-८० 08/31/2022 - 15:34 PDF icon निर्णय.pdf

२०७९/०४/१६ गते को कार्यपालिका निर्णय

७९-८० 08/31/2022 - 15:16

२०७९/०३/२८ गते को कार्यपालिका निर्णय

७९-८० 08/31/2022 - 14:40 PDF icon निर्णय.pdf

2079/03/09 गते को कार्यपालिका निर्णय

७९-८० 08/31/2022 - 14:13

2079/03/23 गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 08/31/2022 - 11:49 PDF icon 1.pdf

२०७९।०३।०६ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 06/29/2022 - 14:29 PDF icon CamScanner 06-29-2022 14.25.pdf

२०७९।०३।०५ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 06/19/2022 - 16:38 PDF icon CamScanner 06-19-2022 16.34.pdf

Pages