FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य शाखा

ईन्द्रावती गाउँपालिकाको २०७८।०३।१४ गते सम्मकाे काेभिड-१९ को विवरण निम्न अनुसार रहेको छ ।

ईन्द्रावती गाउँपालिकाको २०७८।०३।०६ गते सम्मकाे काेभिड-१९ को विवरण निम्न अनुसार रहेको छ ।

ईन्द्रावती गाउँपालिकाको २०७८।०२।३१ गते सम्मकाे काेभिड-१९ को विवरण निम्न अनुसार रहेको छ ।

ईन्द्रावती गाउँपालिकाको २०७८।०२।३० गते सम्मकाे काेभिड-१९ को विवरण निम्न अनुसार रहेको छ ।

ईन्द्रावती गाउँपालिकाको २०७८।०२।२९ गते सम्मकाे काेभिड-१९ को विवरण निम्न अनुसार रहेको छ ।

ईन्द्रावती गाउँपालिकाको २०७८।०२।२८ गते सम्मकाे काेभिड-१९ को विवरण निम्न अनुसार रहेको छ ।

ईन्द्रावती गाउँपालिकाको २०७८।०२।२७ गते सम्मकाे काेभिड-१९ को विवरण निम्न अनुसार रहेको छ ।